หลักสูตร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
 

ความมุ่งหมาย

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร มีความรู้และความสามารถดังนี้

                1. มีความรู้ทางวิชาทหารเพื่อให้สามารถสนับสนุนการฝึกวิชาทหาร การปกครอง และการควบคุม กำกับดูแล                     นักศึกษาวิชาทหาร ได้เป็นผลดี

                2. มีความรอบรู้ต่อระเบียบ แบบแผน การปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารที่ทางราชการกำหนดไว้

                3. มีบุคลิกลักษณะเหมาะสมต่อการเป็นตัวอย่างและเป็นผู้นำที่ดีแก่นักศึกษาวิชาทหาร

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกศึกษา

                1. เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่ได้รับอนุ?ัติให้เป็นสถานศึกษาวิขาทหาร ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง และการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

                 2. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

                 3. ไม่เคยมีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงมาก่อน

                 4. ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

                 5. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก นอกจากความผิดความผิดฐานประมาท หรือความผิดลหุโทษ

                 6. ไม่เป็นผู้ฝักไฝ่นิยมลัทธิการปกครองที่เป็นภัยต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

                 7. ไม่เป็นโรคประจำตัว อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือโรคอันเป็นที่รังเกียจของสังคม หรือร่างกายมีความพิการ ที่เห็นได้ขัด

                 8. ไม่เป็นผู้เสพสุราแล้วเสียมารยาทเป็นนิจ หรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง อันเสียลักษณะการปกครอง

ระยะเวลาการฝึกศึกษา : 25 วัน 200 ชั่วโมง

ที่ตั้งสถานฝึกศึกษา : โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง เลขที่ 61 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง                                       กรุงเทพมหานคร 10400

 

สรุปหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา 25 วัน 200 ชั่วโมง

 
ลำดับ วิชา ชั่วโมง หมายเหตุ
1. 0 0 วิชาหลัก (116) 0
1.1 วิชาการฝึกเบื้องต้น 22
1.2 ฝึกครูทหาร 8
1.3 วิชาอาวุธ 14 0
1.4 วิชายุทธวิธี 16
1.5 การฝึกภาคสนาม 56
2. 0 0 0 0 วิชารอง (20)
2.1 การจัดส่วนราชการ กห. บทบาท และภารกิจ เหล่าต่าง ๆ ของ ทบ. 4
2.2 ภารกิจการจัด นสร. และความรับผิดชอบในฐานะเหล่าสายวิทยาการ 2
2.3 หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 5 ช., ญ. 2
2.4 หน้าที่แล?แนวทางปฏิบัติของ ผกท. 10
2.5 มารยาท และวินัยทหาร 2
2.6 การกำลังสำรอง 4 0
2.7 การอ่านแผนที่ และการใช้เข็มทิศ 4
2.8 การติดต่อสื่อสาร 4 0
2.9 การสงครามพิเศษ 8 0
2.10 ความมั่นคงของชาติ 2
2.11 ยุทธศาสตร์ทหาร 4
2.12 กระทรวงศึกษาธิการ กับการฝึก นศท. 4
2.13 การบรรยายพิเศษ โดย ผบ.นสร. หรือผู้แทน 2
2.14 การบรรยายพิเศษ โดย ผบ.ศสร. 2
2.15 ชมการสาธิตความพร้อมรบของหน่วยระดับกองพันทหารราบ 2
3. 0 การทัศนศึกษา (8)
3.1 พิพิธภัณฑ์ นสร. 4
3.2 หน่วยทหาร 4
4. เบ็ดเตล็ด (20)
4.1 การรายงานตัวของ ผกท. 2
4.2 การปฐมนิเทศ 2
4.3 การตรวจร่างกาย ผกท. 4
4.4 เวลาผู้บังคับบัญชา 4
4.5 พิธีเปิด และ ปิดการฝึก 2
4.6 การสัมมนา (การศึกษาเป็นคณะ) 6
รวม 200
 
 
 
ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์การกำลังสำรอง http://www.ruksadindan.com
 
contact webmaster: rotcmis@gmail.com
Chiangmai International School P.O. Box 38 Muang District, Chiangmai 50000  Tel: 0-5324-2027